Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a dr. Tolnai Krisztina egyéni ügyvéd, mint a drtolnai.hu honlap üzemeltetője által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési politikát, továbbá, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban az ezzel érintett ügyfelek, valamint a www.drtolnai.hu weboldal látogatói megfelelő tájékoztatást kapjanak a személyes adataik kezelésével, védelmével, az ügyvédi titoktartással és az üzleti titokkal kapcsolatban.

 I. Az adatkezelő:

dr. Tolnai Krisztina egyéni ügyvéd
Székhelye: 1033 Budapest, Csikós u. 9.
Telefon: +36 30 411 5536
Elektronikus elérhetőség: iroda@drtolnai.hu
Weboldal címe: http://www.drtolnai.hu/
a továbbiakban, mint – Adatkezelő

II. Az adatkezelés során figyelembe vette jogszabályok:

 az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényt;
 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (a továbbiakban: Info tv.);
 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt (a továbbiakban: Ptk.);
 az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. évi január 28. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvényt;
 az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletét (GDPR rendelet);
 az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.);
 a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.)

III. Fogalommeghatározás

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező társaság, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Érintett: az a természetes személy, akinek az adatkezelés a személyes adatait érinti;

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat – különösen a neve, lakcíme, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés, amely nem minősül közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak. Személyes adat az e-mail cím is.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Ügyvédi titoktartási kötelezettség: az Adatkezelőt az Üttv. 9. §-ában, valamint jelen adatvédelmi tájékoztató XVI. pontjában meghatározottak szerint terhelő titoktartási kötelezettség.

Üzleti titok: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény értelmében üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli.

IV. A kezelt adatok köre, adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

1. Online, illetve telefonos kapcsolatfelvétel

A honlapon, külön erre szolgáló felületen az Érintettnek lehetősége van megadni az adatait annak érdekében, hogy az Adatkezelővel a kapcsolatot fel tudja venni. A beküldött üzenet feldolgozását követően válasz üzenetben vagy telefonhíváson keresztül kapcsolatfelvételre kerül sor az Érintettel abban a témában, amiben az üzenetet küldte. Az Adatkezelő a leírt céltól eltérően nem használja fel a személyes adatait.

Adatkezeléssel érintett adatok köre: az Érintett neve és e-mail címe
Adatkezelés célja: az Érintett és az Adatkezelő közötti kapcsolatfelvétel
Adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása
Adatkezelés időtartama: a kapcsolattartás fennállásának időtartama, ezt követően pedig addig, amíg a tevékenység ellátásához az Érintettel való kapcsolattartás szükséges. Az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve az Érintett kérésére továbbá a kezelt adatok haladéktalanul törlésre kerülnek.

Amennyiben az Érintett telefonon vagy e-mail küldése útján kapcsolatot vesz fel Adatkezelővel, azt úgy kell tekinteni, hogy a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat elolvasta, megértette, illetve azt tudomásul vette.

2. Facebook

Az Adatkezelő a DrTolnai Krisztina Ügyvéd oldalt kezeli a facebookon. A facebook oldal üzenőfalán közzétett hírfolyamokra az Érintett az oldalakon található „like” vagy „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel.

Adatkezeléssel érintett adatok köre: az Érintett neve
Adatkezelés célja: tájékoztatás az aktuális információkról, az Adatkezelőt érintő hírekről
Adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása
Adatkezelés időtartama: Az Érintett a „dislike” vagy ”nem tetszik” gombra kattintva iratkozhat le az Adatkezelő facebook oldalának a követéséről, vagy az üzenőfal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenőfalon megjelenő híreket.

3. Adatkezelés az ügyvédi megbízási szerződéssel kapcsolatban

Az ügyvédi megbízási szerződésben a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet az Adatkezelőt megbízza ügyvédi tevékenység ellátására. 

Adatkezeléssel érintett adatok köre: az Érintett, az ellenérdekű fél/felek, szakértők, tanúk és egyéb magánszemélynek a megbízás teljesítésével kapcsolatban kezelt személyes adatai (különösen, de nem kizárólagosan: név, születési név, anyja neve, lakcím, tartózkodási hely, születési hely és idő, személyazonosító okmány száma, adóazonosító jele, személyi azonosító jele, állampolgársága, telefonszám, e-mail cím, valamint a megbízás megkötésével és teljesítésével összefüggő egyéb személyes adatok)

Adatkezelés célja: a megbízásban foglaltak teljesítése

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés a szerződéses kötelezettség, illetve jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. A szerződés meghiúsulása esetén, illetve a szerződés megszűnését követően a jogalap az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a szerződéssel kapcsolatos esetleges igényeit érvényesíteni tudja, valamint bármilyen jogvita vagy ellenőrzés esetén igazolni tudja az eljárása megfelelőségét.

Adatkezelés időtartama: A szerződéses jogviszony megszűnéséig, illetve a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelő ideig – Üttv. 53. § (3)-(5). A szerződés meghiúsulása, illetve megszűnése esetén addig, ameddig a szerződés meghiúsulásával, illetve a szerződéssel kapcsolatban egyébként – illetve, ha azzal összefüggésben időközben jogvita keletkezett, annak lezárását követően – az Adatkezelővel szemben vagy általa igény érvényesíthető.

4. Ügyfélátvilágítás

A vonatkozó jogszabályok szerint az Adatkezelőt ügyfélátvilágítással kapcsolatos feladatok terhelik, amelynek keretében személyes adatok kezelése történik.

Adatkezeléssel érintett adatok köre: az Érintett neve, születési családi és utóneve, állampolgársága, születési helye, ideje, anyja születési neve, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányának típusa és száma,
Adatkezelés célja: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) foglalt kötelezettségek teljesülése
Adatkezelés jogalapja: a Pmt.-ben és a GDPR-ban foglalt jogi kötelezettség
Adatkezelés időtartama: a Pmt. 56.§ (2) és 57.§ (2) bekezdése alapján a megbízás teljesítését követő 8 év

5. Ügyfélazonosítás

A vonatkozó jogszabályok szerint az Adatkezelőt ügyfélazonosítással kapcsolatos feladatok terhelik, amelynek keretében személyes adatok kezelése történik.

Adatkezeléssel érintett adatok köre: az Üttv. 32.§ (3) és (9), és a 33.§ (2) bekezdésében meghatározott adatok
Adatkezelés célja: az Üttv.-ben foglalt kötelezettségek teljesülése
Adatkezelés jogalapja: az Üttv.-ben és a GDPR-ban foglalt jogi kötelezettség
Adatkezelés időtartama: a szerződéses jogviszony megszűnéséig, illetve a vonatkozó jogszabályokban (Üttv.) előírtaknak megfelelő ideig.

V. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

A személyes adatokhoz az Adatkezelő részére informatikai szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó szükség szerint hozzáférhet.

Adatfeldolgozó:
……………
Székhelye: …………
Cégjegyzékszáma: …………..
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről jelen tájékoztató módosításával tájékoztatja az érintettetek.
Fentieken túl Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az érintett kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosításra alkalmas adatokat.

VI. Adatbiztonság

Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá, ne hozhassák nyilvánosságra, ne továbbíthassák, valamint azokat ne módosíthassák, törölhessék. A kezelt adatokat a IV. ponton túlmenően kizárólag Adatkezelő érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.
Adatkezelő megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.
Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre, vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

VII. Az Érintett jogai az adatkezelés során

Az adatkezelés időtartamán belül az Érintettet az alábbi jogok illetik meg:

Tájékoztatáshoz való jog
Megfelelő módon, egyszerű és befogadható nyelvezetű, könnyen fellelhető (online vagy offline) információt köteles adni az Adatkezelő az adatkezelés lényeges szempontjairól.
Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.
A tájékoztatás az adott adatkezelésről készült tájékoztatóban megjelölt elektronikus e-mail címen, postai úton, vagy telefonon is kérhető. Az Adatkezelő a kérelem alapján 30 napon belül köteles megadni a kért tájékoztatást.

Törléshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A törlést nem kell teljesíteni, amennyiben az adatkezelés
 véleménynyilvánítás szabadságához, vagy a tájékoztatáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;
 jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez és védelméhez szükséges;
 jogi kötelezettség teljesítése miatt szükséges;
 közérdekű archiválás, tudományos, vagy történelmi kutatás, statisztikai célból szükséges és az adattörlés lehetetlenné tenné, vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelés céljának teljesítését.

Az Adatkezelő továbbá törli az érintettre vonatkozó dokumentációiban szereplő személyes adatokat, ha a személyes adat kezeléséhez fűződő cél megszűnt.
A papír alapú dokumentációk esetében azok jegyzőkönyvvel rögzített megsemmisítéséről kell gondoskodni abból az okból kifolyólag, hogy annak ténye a későbbiekben az illetékes hatóság felé bizonyítható legyen.

Az adatok helyesbítéséhez való jog:
Az Érintett jelezheti, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre. Az Érintett ugyanakkor az Adatkezelő által kezelt adatai megváltozása tényét köteles a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül írásban bejelenteni az Adatkezelőnek. A bejelentés elmaradásából eredő esetleges károkért az Adatkezelőt felelősség nem terheli.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Adathordozhatósághoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Felhívom az Érinttetek figyelmét, hogy amennyiben az adatok fogadása a célszemélynél technikailag nem megvalósítható, úgy az adathordozhatósági jog sem gyakorolható.

Tiltakozáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy amennyiben nem adta hozzájárulását az adatok kezeléséhez, bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen.
Amennyiben az Érintett a jogaival élni kíván, az az azonosításával jár együtt, valamint az Érintettel szükségszeren kommunikálnia kell az Adatkezelőnek, ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk Önről), valamint az e-mail fiókban elérhető lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panasszal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.
Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül válaszoljuk meg.

VIII. Külső honlapok

Az Adatkezelő a honlapról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat – és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az Adatkezelő tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a weboldaláról.

IX. Jogérvényesítés

Adatkezelő mindent megtesz, hogy a személyes adatok kezelése a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történjen. Amennyiben az Érintett észleli, hogy ennek Adatkezelő bármely okból nem felelt meg, lehetősége van felvenni a kapcsolatot az Adatkezelővel az iroda@drtolnai.hu e-mail címen keresztül.

Amennyiben az érintett úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal (panasszal) élhet a hatáskörrel rendelkező

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH)
székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.,
postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.,
web: www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
telefon: 06/1-391-1400

Az Érintett továbbá szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam adatvédelmi felügyeleti hatóságánál panasszal élhet, ha az Érintett megítélése szerint a személyes adatai kezelése sérti az Általános Adatvédelmi Rendeletet (GDPR).

Az Érintett továbbá jogosult bírósági eljárást indítani az Adatkezelő tevékenységi helye szerint illetékes bíróságon vagy az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti EU tagállam bírósága előtt, amennyiben a hatályos jogszabályok szerinti jogait az Adatkezelő megsértette. Magyarországon az érintett a pert a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

Jelen Adatkezelési tájékoztató 2022. január 20. napjától hatályos.